De democratische duiding van data

Een open kijk op data, algoritmen en ethiek vanuit het middenbestuur.

Lees: De democratische duiding van data

In het kader van de innovatieve dialoog uit het coalitieakkoord brengt de Provincie Utrecht haar ambitie in kaart voor het nieuwe beleidsgebied Digitalisering en dataficering. Waag ondersteunt de provincie hierin op twee manieren: via een seminar, die op 4 december 2019 plaatsvond in de statenzaal van de Provincie Utrecht, en via een publicatie naar aanleiding van dit seminar.

De nadruk van het seminar lag nadrukkelijk op de ethische en maatschappelijke relevantie van het datalandschap voor de burger. Het middenbestuur wil een kader dat aangeeft waar verantwoordelijkheden liggen, dat bij afwegingen kan worden gebruikt en politieke borging biedt voor bestuurlijke en beleidsmatige afwegingen en handvatten biedt voor de dagelijkse praktijk. 

In 2020 hebben Waag en Provincie Utrecht samen een webinarserie georganiseerd en aan een bundel gewerkt, waarin de inzichten van de seminar op 4 december 2019 zijn uitgewerkt en verrijkt met essays en interviews. Zo bespreken we zeven casussen en bediscussiëren we de rol van algoritmen, ‘digital twins’ en het digitale publieke domein in de democratie, met daarin in het bijzonder de rol van de provincie.